21. mai 2024

04.04.2023 Hos Helge

Oppmøte (kl.18.00): Alle deltar. Solvar, Anders, Helge, Ståle, Trine Camilla, Terje, Tonje (sekretær/vara)

Fast A. Godkjenning referat forrige møte

Sak 14 – 2023. Priser jaktprøver. Presisering. Prisen var pr. prøvedag i skogen. Altså 2 dagers kr 2000 for medlemmer og kr 2.400 for ikkemedlemmer.

Sak 15 – 2023. Søke NKK om midler dommerutdanning. En skrivefeil: søknaden er for 2024 (ikke 2023)

Referatet fra siste styremøte godkjennes med disse kommentarene. 

Fast B. Aktivitetsliste / Gjøremålsliste Styre

Gjennomgang «gjøremålsliste» og oppdatert denne.

 

Fast C. Status Økonomi.

Terje informerer litt om de seneste utgiftene, moms og reise til RS for styret.

Fast D. (nytt punkt for 2023) NM-Bandhund – status.

Følges opp som fast punkt i styremøtet fremover. Har nylig hatt et møte om NM på teams. Viktig at styret holder seg oppdatert der.

 

Saksliste

Sak 24 – Opptak av nye dommere

Ståle fratrer styremøtet og vara går inn i denne saken. 

Opptak til løshunddommer: Anbefaling fra to dommer om ny bandhunddommer (Ståle Bakkemo), det er tatt opp på dommersiden uten kommentarer. Ståle er allerede løshund- og ettersøksdommer og har fått gode skussmål i klubben. Ståle Bakkemo tas opp som dommerelev løshund.

Sak 25 – 2023 – se også sak 7 – 23 Kurs for offentlige ettersøksjegrer.

Flere henvendelser på kurs. TROEHK ønsker å holde kurs. Helge holder tråden i saken. 

Sak 26 – 2023 – Utstilling under Villmarkmessa.

TROEK er blitt enig om at vi åpner (og samarbeider med) Midt-Troms Fuglehundklubb på deres utstilling på Villmarksmessa

Sak 27 – 2023 – Diverse kurs hos NKK.

Oppsummeringsliste på kurs fra NKK. 

Årsmøte, NKK Troms og Finnmark – TROEHK kan delta om noen er interesserte. Leder får fullmakt til å ta med seg 1-2 personer til årsmøtet.

Sak 28 – 2023 – Utsatt 1/23 sak 12 Prøveledere 2023

Løshund: Helge og Anders (vara)

Bandhund: Solvar og Tommy (vara) 

Ettersøk: Ståle og Sindre (vara)

Sak 29 – 2023 – Utstillingstilling 2023

Gjennomgår evalueringen fra evalueringsmøtet som vi har hatt. 

Utstilling Tømmernesset 25. og 26. august 2023. Vi gjennomgår arbeidslisten i forhold til utstillingen i styremøtet. 

Utstillingsleder; Trine-Camilla.

 

Sak 30 – 2023 – Utsatt 1/23 sak 13 Sak 13 – 2023 Prøvesamlinger – greier vi det i år?

Diskusjon rundt kapasitet til å kjøre kurs/samlinger i år. Styret ser at det blir utfordrende å kjøre samlinger i år. Kan bli aktuelt med 2-3 timers kurs i anledning andre arrangement. Vi vet at «unghundkurs» har vært etterspurt flere ganger og styret har lyst til å gjennomføre dette. Vi ser på muligheten for å kjøre et unghundkurs i juni. 

Sak 31 – 2023 – RS 2023

Styret gjennomgår aktuelle saker fra RS mappen som er lagt ut på TROEHKs nettside. 

Sak 32 – 2023 – Dato Utstilling 2024 og 2025

I evalueringsmøtet kom det frem at det kan være vanskelig å booke dommere samme år grunnet kapasitet. Det er derfor ønskelig å ha datoene satt tidlig slik at booking av dommere blir enklere. Tømmerneset er booket, men styret legger ingen føringer for neste års styre ift. utstillingssted.

2024 – 10 og 11 august: Tømmerneset er booket dersom man ønsker å være der

2025 – 9 og 10 august: Tømmerneset er booket dersom man ønsker å være der

2026 – 8 og 9 august: Ikke booket

Sak 33 – 2023 – Oppdatering Web side

Forslag fra webadministrator tas til følge. Webadmin får myndighet til å velge nettside-system. 

Eventuelt

Oppfølging Sak 16 – 2023 Områdeklubbenes bidrag til Jubileumsbok 2024

Jubileumsboka: Solvar informerer om arbeidet med den. 

Loddsalg på NM: Anders informerer om premier. (Gjennomgang av estimering av kostnad og inntekt).

Neste styremøte i mai. Dato kommer i innkalling. 

Styremøtet avsluttet 21.00.

Referent Tonje

Legg igjen en kommentar