21. mai 2024

(nr på styremøter starter på 1 på første møte etter Årsmøte og går fram til siste styremøte før neste Årsmøte)

Sted: Hos Helge.
Dato: Mandag 20 februar 2023 Kl.: 18:00

Invitert; Helge, Terje, Trine Camilla, Ståle, Anders, Tonje, Solvar (Rolf til deler av møte)

Møtt: Alle

Da vi ikke har valgt sekretær før under konstituering i dette møtet tar leder referat på styremøte 1 –
2023!

Agenda
Fast A. Godkjenning referat forrige møte
Ingen merknader

Fast B. Gjennomgang Åpne saker
Vi slår sammen tidligere faste punkt B og d og tar i bruk «ny aktivitetslist» for styre. Der
legges inn saker som ligger åpen, arbeidsprogram og saker som følges opp av styre. Der
ligger datoer for «bør startes planlegging», når det «bør være avsluttet», framdrift og ansvar.

Fast C. Status Økonomi,
Kasserer er ikke konstituert før dette møtet. Men vi er startet på nytt budsjett / regnskapsår.
Så det foreligger lite akkurat no. Regnskap følger kalenderår!

Fast D. Aktivitetsliste
Se også punkt B. Vi gjennomgår hele listen og oppdaterer frister og ansvar.
I og med at det er nyvalgt styre går vi grundig gjennom listen slik at vi får status på
eventuelle åpne saker. Punktene B og D slås sammen fra styremøte 2 – 2023

Sak 1- 2023 – Konstituering
Det nye Styre består av (valgt av årsmøte):
Leder; Solvar Nordheim
Nestleder; Anders Iversen
Styremedlem; Terje Karlsen
Styremedlem: Helge Jakobsen
Styremedlem; Ståle Bakkemo
1-Varamedlem; Trine Camilla Knutsen
2-Varamedlem; Tonje Brandser
Begge Varamedlemmer møter i styre med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett dersom
alle faste representanter er til stede. (Da kan varamedlemmer også ha oppgaver på vegne av
styre). Styre velge resten av funksjoner bland de som er innvalgt i styre med
varamedlemmer.
Valg av Kasserer: Terje Karlsen
Valg av Sekretær: Tonje Brandser

Sak 2 – 2023 – Evaluering / oppfølging Årsmøte og medlemsmøte etter Årsmøte.
Et greit årsmøte med gode diskusjoner. En del av det som kom fram står på sakslisten til
dette møte. Inkludering er et stikkord som kom fram.

Sak 3 – 2023 – Referat fra styremøte legges ut?
I stedet for informasjonsskriv legger vi nå ut referatene fra styremøtene! Starter fra dette
styremøte nr. 1 – 2023. Den legges på vår hjemmeside.

Sak 4 – 2023 – Honorarliste.
Liste gjennomgås og fastsettes for 2023. Den oppgraderes i hht. til årsmøtets beslutninger.

Sak 5 – 2023 – NM Bandhund status.
Vi har fått tilslag på at NKK sin pokal skal utdeles på NM-Bandhund 2023. Rolf er ansvarlig for
Hovedstyre. Helge er prøveleder i dette NM (NKK-representant opprettes av NKK). Det er
gjort avtale om sted arangementet skal avholdes på. Komiteen er god i gang. Alle
dokumenter legges i Dropbox fortløpende som er tilgjengelig for Styre og hovedkomiteen.

Sak 6 – 2023 – Villmarksmessa – status.
Vi har fått forespørsel om en deltakelse på Villmarksmessa. Ble gjort en redegjørelse i
møtet. Leder følger videre opp

Sak 7 – 2023 – Kurs for offentlige ettersøksjegere.
Vi har fått flere forespørsler og vi bør følge det opp. Kurs offentlig ettersøksjeger. Vi kjører et
slikt kurs i mars. Kommer tilbake på sted og dato.

Sak 8 – 2023 – Kurs Arbeidsvarsling for offentlige ettersøksjegere
Kurs arbeidsvarsling. Allerede bestilt og er kjørt 6. februar. Setter om et kurs til i løpe av
våren.

Sak 9 – 2023 – RS – representanter.
Styre prioriterte representanter til RS. Endelig etter at innkalling kommer.

Sak 10 – 2023 – Evaluering Utstilling.
Vi finner dato for evaluering. De som møte er Styre + en del andre involverte. Avholdes i
slutten av mars. Styre finner sted for møtet og innkaller

Sak 11 – 2023 – Kurs nye hundeiere / unghunder
Vi holdte ikke dette kurset i 2022. Ikke sikkert vi greier det i 2023. Avgjørelse utsatt / satt på
vent

Sak 12 – 2023 – Prøveledere og Utstillingsleder 2023
Utsettes til et senere møte. Prøveledere settes etter kurset i mars og i første styremøte etter
kurset. Følges opp i oppfølgingsliste. Utstillingsleder settes også i styremøte i mars.

Sak 13 – 2023 Prøvesamlinger – greier vi det i år?
Tas opp på et senere møte.

Sak 14 – 2023 Priser jaktprøver.
I hht. Vedtak årsmøte skulle vi se på priser jaktprøver. Vi setter de nye prisene til kr 1000 for
medlemmer og kr 1200 for «ikke medlemmer».

Sak 15 – 2023 Søke NKK om midler dommerutdanning
Vi har totalt pt. 7 dommere under utdannelse. Vi søker om tilskudd for 2023.

Sak 16 – 2023 Områdeklubbenes bidrag til Jubileumsbok 2024
NEKF feirer 125 års jubileum i 2024, og i den forbindelse skal det utgis en jubileumsbok
med artikler og aktuelt stoff om elghunder og elgjakt.
Vi er i gang med jobben og må finne alle tidligere protokoller. Vi ønsker historier fra /
om klubben også. Laget et eget arbeidsdokument.

Sak 17 – 2023 Unndratt offentlighet.

Sak 18 – 2023 NEKF skal ha kart over TROEHK sitt aktivitetsområde.
Kart med beskrivelse utarbeides med beskrivelse og sendes Forbundet. Fristen vi har fått er
12. februar. Kartet er laget av Leder og sendt NEKF. (Også lagt ut på FB)

Sak 19 – 2023 Åpne for andre utstillinger for Elghunder i Troms
TROEK behandler å åpne for utstilling hos andre i Troms i det enkelte tilfelle. Vi må vurdere
konsekvens opp imot klubben og forbund, og etter at medlemmer spesielt gir innspill med
begrunnet ønske om det (.. men vi følger ikke opp innspill i sosiale media, men reelle innspill
til TROEHK`s styre via vår Mail!)

Sak 20 – 2023 Kurs ettersøksdommere
KG Ettersøk holder oppdateringskurs den 27. mars kl. 19-21 på Teams. De av våre dommere
som ikke er innenfor 3 – 5-års regelen må melde seg på. Nye elever må også melde seg på
kurset. De vil kunne få dette godkjent som teorikurs.

Sak 21 – 2023 Unndratt offentlighet

Sak 22 – 2023 Kurs prøveledere og NKK representanter.
Kurs 18 mars. Vi ønsker at flere av våre dommere melder seg på her. Vi melder noe på!

Sak 23– 2023 Innkjøpt en del chips skannere.
Disse kan aktive dommere kjøpe til redusert pris hos klubben. (Se dommerside for TROEHK)

Eventuelt
 Info til styre: Har fått inn to anbefalinger på en dommer. Denne blir ikke behandlet i
dette styremøtet, men følger våre retningslinjer for behandling av opptak.
Neste styremøte: Mars 2023. Nærmere dato kommer.

Møtet avsluttet kl. 21:30
Referent; Solvar

Legg igjen en kommentar