Det vil ikke lenger være mulig å benytte jaktpremierte hunder som godkjent ettersøkshund på eget og tilstøtende nabojaktfelt etter jaktåret 2015/16.


Dette ble aktualisert gjennom et sporingsforsøk, hvor godkjente ettersøkshunder ble satt til å spore GPS-merket elg og hjort. Feltforsøket viste at de færreste av de ettersøkshundene som ble benyttet klarte å følge dyrene på en tilfredsstillende måte. Sammen med erfaringsbasert kunnskap vi har om dagens ordning, viste feltforsøket behov for en gjennomgang og revisjon av opplæringen av hundeførere og ettersøkshunder.

Innen 1. april 2016 må nytt opplegg for utdanning av ettersøkshunder og hundeførere være på plass. Dette må sees i sammenheng med det arbeidet som er startet for å utdanne gode ettersøkshunder for blant annet bjørn, og i den anledningen vil det også være naturlig å se på opplæringen av hund og hundefører for hjortevilt.

Du har ikke rettigheter til å publisere kommentarer